Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sI]vtImbn sXmgn kwcw`I tImgvkv Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: kwØm\ kÀ¡mÀ Øm]\amb sI]vtIm Nn¡³ dÌdâv aptJ\ Bcw`n¡p¶ Xmsg¸dbp¶ kzbwsXmgn kwcw`I tImgvkpIÄ¡v At]£ £Wn¨p. ^pUv s{]mUIvj³ (42 Znhkw), ^pUv B³Uv _nhtdPkv kÀhokv (21 Znhkw). DtZymKmÀYnIÄ¡v Xmakhpw `£Whpw kuP\yamWv. XmXv]cyapÅ ]¯mw ¢mkv ]mkmbn«pÅ DtZymKmÀYnIÄ amt\PnwKv UbdIvSÀ, tIcf kwØm\ ]uÄ{Sn hnIk\ tImÀ]tdj³ enanäUv, Sn.kn. 30/697, t]«, Xncph\´]pcw þ 695 024 F¶ hnemk¯n tabv 15\p ap¼v At]£ Abbv¡Ww. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.