Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Kerala News |
tIcf Im¯enIv s^Utdj³ AhmÀUpIÄ¡v At]£n¡mw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: tIcf Im¯enIv s^Utdj³ kwØm\Xe¯n \evIp¶ AhmÀUpIÄ¡mbn At]£ £Wn¨p. k`mtkh\w, kmaqlnItkh\w, PohImcpWyw, hnZym`ymkcwKw, ImÀjnI taJe, IemkmlnXytaJe F¶o Xe§fn anI¨ kw`mh\IÄ \evInbn«pÅ It¯men¡scbmWv AhmÀUn\p ]cnKWn¡p¶Xv.

sNbÀam³ _nj]v tUm.hÀKokv N¡me¡Â, _nj]v amÀ amXyp B\n¡pgn¡m«nÂ, _nj]v tPmk^v amÀ tXmakv F¶nhÀ DÄs¸Sp¶ PUvPnwKv I½nänbmWv AhmÀUp tPXm¡sf sXcsªSp¡p¶Xv. AXXp cq]XIfnse _nj¸pamcpsS km£y]{Xt¯msS 31\v ap¼mbn ^m.tPmkv tIm«bnÂ, UbdÎÀ, sIknF^v, ]nHkn, ]memcnh«w, sIm¨n 682025 F¶ hnemk¯n kw£n]vX hnhc§Ä AS§nb _tbmUmä F¯n¡Ww. IqSpX hnhc§Ä¡v t^m¬: 9447810110.apJ{]kwKw: sdbnÂth: kpc£bv¡p thWw ap³KW\
ImkÀtKm«v sdbvUv; ITmcbpw eLpteJIfpw In«n
]pXnb aZy\bw AwKoIcn¨v tIm¬{Kkv FwFÂFamÀ
d_À: 130 cq] Dd¸m¡n D¯chv
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.