Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sI sSäv: kÀ«n^n¡äv ]cntim[\ Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: HmKÌvþsk]väw_À amk¯n \S¯nb tIcf So¨À FenPn_nenän sSÌv (sI. sSäv) ]co£ hnPbn¨hcn hnÚm]\¯n \njvIÀjn¨ncn¡p¶ {]Imcapff tbmKyX DsWvS¶v Dd¸v hcp¯p¶Xn\mbn _Ôs¸« kÀ«^n¡äpIÄ \nÝnX kab]cn[n¡pffn PnÃm hnZym`ymk Hm^okn ]cntim[\bv¡mbn kaÀ¸n¡m³ IgnbmXncp¶hcpsS kÀ«n^n¡äpIfpsS Ak 20 apX 30 hsc AXXv ]co£m skâÀ ØnXnsN¿p¶ Øes¯ PnÃm hnZym`ymk Hm^okn kaÀ¸n¡mw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.