Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
hm¡pIÄ¡¸pdw NneXpsWvS¶p ]n.sP. Ipcy³ Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: tIm¬{Kknsâ ko\nbÀ t\Xmsh¶ \nebn tI{µ {]Xntcm[a{´n F.sI. BâWnbpsS {]kvXmh\ tIm¬{Kkv ]mÀ«nbpw tIcf kÀ¡mcpw Kucht¯msS ImWpsa¶p cmPyk`m D]m[y£³ ]n.sP. Ipcy³. At±l¯nsâ {]kvXmh\bn hm¡pIÄ¡¸pdw Nne Imcy§fpWvSv. tIcf¯nte¡p hyhkmbw H¶pw hcp¶nsöv BâWn ]dªn«nÃ. At±l¯nsâ {]kvXmh\ aäp coXnbnsem¶pw hymJm\n¡pIbpw thWvS. At±lw henb t\XmhmWv. B hm¡pIÄ hymJym\n¡m³ Xm\mfpaÃ. sI]nknkn {]knUâv ctaiv sN¶n¯e kÀ¡mcnsâ `mKamIWsa¶p shÅm¸Ån \tSi³ ]dªXpw KuchtadnbXmsW¶p Ipcy³ Iq«nt¨À¯p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.