Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Bwth tI{µ§Ä AS¨p]q«nb \S]Snbn Unkv{Sn_yqt«gvkv Atkm. {]Xntj[n¨p Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

tIm«bw: tIcf hyhkmb hIp¸nsâ amÀK\nÀtZi§Ä¡\pkrXambn {]hÀ¯n¡p¶ BwthbpsS tIcf¯nse \mep taJem tI{µ§Ä t\m«okvt]mepw \evImsX AS¨p]q«nb t]meokv \S]Sn hyhkmb tIcf¯n\p A]am\IcamsW¶v Bwth Unkv{Sn_yqt«gvkv Atkmkntbj³ Btcm]n¨p. anI¨ sXmgnehkc§Ä {]Zm\w sN¿p¶ UbdIvSv skÃnwKv taJesb XIÀ¡m³ am{Xta Cu \S]Sn D]Icn¡pIbpÅqsh¶v A`n{]mbs¸« Atkmkntbj³, \nbahncp²ambn {]hÀ¯n¡p¶ aWnsNbn³ kvIoapIsf \nb{´n¡p¶Xn\p IÀi\amb \nba\S]SnIÄ kzoIcn¡Wsa¶pw \nÀtZin¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.