Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Kerala News |
Bwth tI{µ§Ä AS¨p]q«nb \S]Snbn Unkv{Sn_yqt«gvkv Atkm. {]Xntj[n¨p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: tIcf hyhkmb hIp¸nsâ amÀK\nÀtZi§Ä¡\pkrXambn {]hÀ¯n¡p¶ BwthbpsS tIcf¯nse \mep taJem tI{µ§Ä t\m«okvt]mepw \evImsX AS¨p]q«nb t]meokv \S]Sn hyhkmb tIcf¯n\p A]am\IcamsW¶v Bwth Unkv{Sn_yqt«gvkv Atkmkntbj³ Btcm]n¨p. anI¨ sXmgnehkc§Ä {]Zm\w sN¿p¶ UbdIvSv skÃnwKv taJesb XIÀ¡m³ am{Xta Cu \S]Sn D]Icn¡pIbpÅqsh¶v A`n{]mbs¸« Atkmkntbj³, \nbahncp²ambn {]hÀ¯n¡p¶ aWnsNbn³ kvIoapIsf \nb{´n¡p¶Xn\p IÀi\amb \nba\S]SnIÄ kzoIcn¡Wsa¶pw \nÀtZin¨p.


apJ{]kwKw: sdbnÂth: kpc£bv¡p thWw ap³KW\
ImkÀtKm«v sdbvUv; ITmcbpw eLpteJIfpw In«n
]pXnb aZy\bw AwKoIcn¨v tIm¬{Kkv FwFÂFamÀ
d_À: 130 cq] Dd¸m¡n D¯chv
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.