Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
amÀ ¢oankv _mh C¶p h¯n¡m\nte¡v Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: Øm\mtcmlW ¨S§n\mbn \nbpà IÀZn\mÄ ae¦c It¯men¡mk`m taPÀ BÀ¨v_nj]v amÀ _tkentbmkv ¢oankv ImtXmen¡m_mh C¶p ]peÀs¨ 4.30\v h¯n¡m\nte¡v. 24\v {]mtZinI kabw cmhnse 11\mWp Øm\mtcmlW¨S§v.

C¶se ]«w I¯o{Uen ssZhZmk³ amÀ Cuhm\ntbmknsâ I_dnS¯n \nbpà IÀZn\mÄ {]mÀY\ \S¯n. ]n¶oSv B[ym ßnI Kpcp ^m. _ÀWUos\ kµÀin¨p. amÀ Cuhm\ntbmkns\ It¯men¡m k`bnte¡p kzoIcn¨ _nj]v s_³knKdnsâ I_dnS¯nepw {]mÀY\ \S¯n.
k`m aoUnb tImþHmÀUnt\äÀ ^m. t_mhmkv amXyp ImtXmen ¡m _mhsb A\pKan¡p¶pWvSv. 22, 23 XobXnIfn {]Xn\n[nkwL§Ä tdman F¯nt¨cpw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.