Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sIFkvC_n sdKpteädn I½oj³: lÀPn kaÀ¸n¨p Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: tIcf kvtääv Ce{Înknän sdKpteädn I½oj³ sNbÀam\mbn Sn.Fw. at\mlc\pw I½oj³ AwK§fmbn ]n. ]ctaizc³, amXyp tPmÀPv F¶nhcpw {]hÀ¯n¡p¶Xp XSbWsa¶v Bhiys¸«v tIm¬s^Utdj³ Hm^v I¬kyqaÀ hnPne³kv skâÀ sslt¡mSXnbn tIzm hmdtâm lÀPn kaÀ¸n¨p.

sdKpteädn I½oj\nte¡v \ntbmKn¡s¸« Sn.Fw. at\mlc\pw ]n. ]ctaizc\pw amXyp tPmÀPpw sIFkvC_nbpsS ap³ Poh\¡mcmbXn\m AhÀ \njv]£ambn {]hÀ¯n¡nsöv lÀPnbn ]dbp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.