Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
knBÀ]nF^v Phms\ Øew amäp¶Xns\Xntc lÀPn Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: knBÀ]nF^v Phm\mbncns¡ 2006  IpÂKm\nepWvSmb Xo{hhmZn B{IaW¯n 90 iXam\hpw Ne\tijn \ãs¸« I®qÀ kztZin A\ojns\ Øew amänbXns\Xntc sslt¡mSXnbn lÀPn.

knBÀ]nF^v 160 _ämenb\n tkh\a\pjvTns¡bmWv I®n\pw Imen\pw ssIbv¡pw ]cnt¡äXv. Hcp I®nsâ ImgvN ]qÀWambpw \ãs¸«p. A\ojnsâ Bhiyw ]cnKWn¨p ]Ån{]w Iym¼nte¡p Øew amän. NnInÕ Ct¸mgpw XpScpIbmWv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.