Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
C³UntKm sIm¨nþUÂln kÀhokv Bcw`n¡p¶p  Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

s\Sp¼mticn: C³UntKm \msf apX sIm¨nbnÂ\n¶p UÂln¡v t\cn«v hnam\ kÀhokv Bcw`n¡pw. ChÀ Zp_mbv kÀhokpw \S¯pw. FbÀ _kv 320 hnam\amWv D]tbmKn¡p¶Xv. sIm¨nbnÂ\n¶p cmhnse 7.05 \v ]pds¸Sp¶ 6C 516þmw \¼À ^vssfäv ]¯n\v UÂlnbnse¯pw. UÂlnbnÂ\n¶p D¨Ignªv cWvSn\v ]pds¸Sp¶ 6C 515þmw \¼À ^vssfäv sshIpt¶cw 4.55 \v sIm¨nbnse¯nt¨cpw.

sIm¨nbnÂ\n¶p Zp_mbv¡pÅ 6Cþ67þmw \¼À ^vssfäv sshIpt¶cw Bdn\v ]pds¸«v AhnSs¯ {]mtZinI kabw 6.20\v F¯pw. Zp_mbnÂ\n¶p 6C 68þmw \¼À ^vssfäv cm{Xn 11.10\v ]pds¸«v cmhnse 4.45\v sIm¨nbn hcpw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.