Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Kerala News |
C³UntKm sIm¨nþUÂln kÀhokv Bcw`n¡p¶p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
s\Sp¼mticn: C³UntKm \msf apX sIm¨nbnÂ\n¶p UÂln¡v t\cn«v hnam\ kÀhokv Bcw`n¡pw. ChÀ Zp_mbv kÀhokpw \S¯pw. FbÀ _kv 320 hnam\amWv D]tbmKn¡p¶Xv. sIm¨nbnÂ\n¶p cmhnse 7.05 \v ]pds¸Sp¶ 6C 516þmw \¼À ^vssfäv ]¯n\v UÂlnbnse¯pw. UÂlnbnÂ\n¶p D¨Ignªv cWvSn\v ]pds¸Sp¶ 6C 515þmw \¼À ^vssfäv sshIpt¶cw 4.55 \v sIm¨nbnse¯nt¨cpw.

sIm¨nbnÂ\n¶p Zp_mbv¡pÅ 6Cþ67þmw \¼À ^vssfäv sshIpt¶cw Bdn\v ]pds¸«v AhnSs¯ {]mtZinI kabw 6.20\v F¯pw. Zp_mbnÂ\n¶p 6C 68þmw \¼À ^vssfäv cm{Xn 11.10\v ]pds¸«v cmhnse 4.45\v sIm¨nbn hcpw.apJ{]kwKw: ab¡pacp¶pIfnÂ\n¶p bphXzs¯ c£n¡Ww
]mäqÀ `qan: apJya{´nsbbpw DÄs¸Sp¯Wsa¶ lÀPn temImbpà ^ben kzoIcn¨p
IbÀ taJebnse {]iv\]cnlmc¯n\p IbÀtIcf klmbns¨¶p apJya{´n
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.