Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
^m. amXyp N{µ³Ipt¶Â knFwsF¡v BßhnZym AhmÀUv Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: tIcf It¯men¡ kaql¯nse B[ymßnImNcy\mbncp¶ tam¬. amXyp a¦pgn¡cnbpsS t]cn GÀs¸Sp¯nbn«pÅ BßhnZym AhmÀUn\v _mwKfqÀ [À½mcmw tImfPv {]^kdmb ^m. amXyp N{µ³Ipt¶Â knFwsF AÀl\mbn. 10,001 cq]bpw ^eIhpw AS§p¶ AhmÀUv amÀ¨v Ggn\v tIm¡awKe¯v tam¬. amXyp a¦pgn¡cn B[ymßnI kwKathZnbn _nj]v amÀ tP¡_v apcn¡³ k½m\n¡pw.

`mcXob ]uckvXy B[ymßnIXsb A]{KYn¨psImWvSv ^m. N{µ³Ipt¶Â cNn¨ \hPohkm[\ F¶ {KÙ¯n\mWv AhmÀUv. Ask³Uv Sp {Sq¯v, IzmWvSw Sp tlmfnkw Sp tImkvanIv tlmfnkw, {^w tlmÄs\kv Sp hmÀ]mXv, ^ntemk^n Hm^v ^nknIvkv XpS§nb {KÙ§fpsS IÀ¯mhmWv ^m. N{µ³Ipt¶Â. tam¬ amXyp a¦pgn¡cn B[ymßnI thZnbmWv BßhnZym AhmÀUv GÀs¸Sp ¯nbn«pÅXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.