Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to National News |
HUnb `mjbv¡pw t{ijvT`mjm ]Zhn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
\yqUÂln: aebmf¯n\p ]n¶mse HUnbbv¡p t{ijvT`mjm ]Zhn \ÂIm³ tI{µ a{´nk` Xocpam\n¨p. AtXkabw HUnb¡p lnµn, kwkvIrXw, _wKmfn, sXep¦v F¶o `mjIfpambn _Ôansöp kmwkvImcnI a{´mebw kaÀ¸n¨ dnt¸mÀ«n hyàam¡nbncp¶p.


\tc{µ tamZnbpsS {Xncmjv{S kµÀi\w 10 apXÂ
t]mÌvtamÀ«w dnt¸mÀ«n amäw hcp¯m³ XcqÀ {ian¨n«nsöv
hnhmZ tUmIypsaâdn: s]¬Ip«nbpsS amXm]nXm¡Ä \nba \S]Sn¡v
A`n`mjIÀs¡Xntc _mÀ Iu¬knÂ
48 C´y³ aÕys¯mgnemfnIÄ ]m¡nØmsâ ]nSnbnÂ
\mKmem³Un Pbn B{Ian¨ P\¡q«w {]Xnsb sImes¸Sp¯n
I\¯ ag: P½pþ{io\KÀ tZiob]mX AS¨n«p
apkvenw kwhcWw \o¡nbXns\Xntc {]Xn]£w
imcZmNn«n, tdmkv hmen tIkpIfn At\zjWw {]apJcnte¡v
At\zjWhpambn klIcn¡psa¶p X]kv ]m Fw]n
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.