Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
tSmWn s»bdpsS ]nXmhv \ncymX\mbn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: ap³ {_n«ojv {][m\a{´n tSmWn s»bdpsS ]nXmhv entbm (89) \ncymX\mbn. sXcphpkÀ¡kpImcpsS aI\mb entbmsb sNdp¸¯nte ¥mkvtKmbnse Hcp I¸Âs¯mgnemfn Zs¯Sp¡pIbmbncp¶p. cWvSmw temIalmbp²¯n `S\mbncp¶p. ]«mf¯nÂ\n¶p hncan¨tijw \nbaw ]Tn¨v A`n`mjI\pw A[ym]I\pambn. BZyw IayqWnÌpw ]ns¶ bmYmØnXnI\pw Bbncp¶ entbm aI³ t\XrXz¯nse¯nbt¸mgmWp te_À ]mÀ«nbn tNÀ¶Xv.thymam{IaWw: 300 `oIcÀ sImÃs¸s«¶p djy
A©p ]ekvXo³ImÀ sImÃs¸«p: C{ktben AXoh Pm{KX
kam[m\¯n\pthWvSn Dd¨ \ne]mSpIÄ FSp¡Ww: amÀ]m¸
ssN\bvs¡Xntc aym³aÀ
Inw tPmwKv D¶n\v AhmÀUv
t\¸mÄ {][m\a{´nsb \msf sXcsªSp¡pw
bpFkv Im¼kn hoWvSpw shSnhbv]v

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.