Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
tSmWn s»bdpsS ]nXmhv \ncymX\mbn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: ap³ {_n«ojv {][m\a{´n tSmWn s»bdpsS ]nXmhv entbm (89) \ncymX\mbn. sXcphpkÀ¡kpImcpsS aI\mb entbmsb sNdp¸¯nte ¥mkvtKmbnse Hcp I¸Âs¯mgnemfn Zs¯Sp¡pIbmbncp¶p. cWvSmw temIalmbp²¯n `S\mbncp¶p. ]«mf¯nÂ\n¶p hncan¨tijw \nbaw ]Tn¨v A`n`mjI\pw A[ym]I\pambn. BZyw IayqWnÌpw ]ns¶ bmYmØnXnI\pw Bbncp¶ entbm aI³ t\XrXz¯nse¯nbt¸mgmWp te_À ]mÀ«nbn tNÀ¶Xv.shÌv _m¦n blqZXo{hhmZn B{IaWw; ]ekvXo³ iniphns\ Xoh¨psIm¶p
Pemep±o³ lJm\n HcphÀjw ap¼p acns¨¶p Xmen_m³
P¸m³ {][m\a{´nbpsS t^mWpw bpFkv tNmÀ¯n
sImfwt_mbn dmen¡p t\tc shSnhbv]v; HcmÄ acn¨p
SpWojybn ASnb´cmhØ \o«n
NmthÀ B{IaW¯n Bdp acWw
Aán]ÀhXw s]m«n
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.