Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
\niÐXbpw [ym\hpw amXrIbm¡Ww: amÀ]m¸
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
h¯n¡m³knän:]pdtabpÅ BUw_c§Ä¡p]Icw I\ymadnb¯nsâ \ni_vZXbpw [ym\hpamWp {Inkvakv Hcp¡§Ä¡p hnizmknIÄ amXrIbmtIWvSsX¶p s_\UnIvSv ]Xn\mdma³ amÀ]m¸. IpSpw_ _豈 iàns¸Sp¯p¶Xnsâ BhiyIXbpw {Inkvakv ktµi¯n At±lw FSp¯p]dªp.

temIsa¼mSpapÅ hnizmknIÄ¡p amÀ]m¸ {Inkvakv BiwkIÄ t\À¶p. {Inkvaknt\mSp\p_Ôn¨v \S¯nb P]ame {]mÀ°\bv¡p tijw skâv ]otägvkv NXzc¯n At±lw hnizmknIsf BioÀhZn¡pIbpw sNbvXp. h¯n¡m\n C¶se cm{Xn \S¶ {Inkvakv Xncp¡Àa§fn amÀ¸m¸ apJyImÀanIXzw hln¨p.Xmbvhm\n `qI¼w; 14 t]À acn¨p
N{µ\neqsS \S¶ Bdmas¯ a\pjy³ C\n HmÀa
\yqlmwjbÀ: lnÃcnbpw {Sw]pw Bi¦tbmsS
D¯csImdnb tdm¡äv hnt£]W¯n\v: {]Xntj[hpambn temIcmjv{S§Ä
`q«m\n IncoSmhImin ]nd¶p
kn¡ _m[n¨hcpsS Dan\ocnepw sshdkv km¶n[yw
kpja Xangv t\Xm¡sf IWvSp

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2016 , Rashtra Deepika Ltd.