Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
_w¥m A{Ia¯n Bdp acWw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
[m¡m: _w¥mtZin bp²¡pä hnNmcWbvs¡Xntc Pam¯v C Ckvemanbpw {]Xn]£ _nF³]nbpw Blzm\w sNbvX s]mXp]WnapS¡v A{Iamkàambn. CXn\Iw Bdp t]À sImÃs¸«p. 1971se bp²thfbn AXn{Iaw Im«nbhscbmWp hnNmcW sN¿p¶Xv.


shÌv _m¦n blqZXo{hhmZn B{IaWw; ]ekvXo³ iniphns\ Xoh¨psIm¶p
Pemep±o³ lJm\n HcphÀjw ap¼p acns¨¶p Xmen_m³
P¸m³ {][m\a{´nbpsS t^mWpw bpFkv tNmÀ¯n
sImfwt_mbn dmen¡p t\tc shSnhbv]v; HcmÄ acn¨p
SpWojybn ASnb´cmhØ \o«n
NmthÀ B{IaW¯n Bdp acWw
Aán]ÀhXw s]m«n
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.