Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
_w¥m A{Ia¯n Bdp acWw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
[m¡m: _w¥mtZin bp²¡pä hnNmcWbvs¡Xntc Pam¯v C Ckvemanbpw {]Xn]£ _nF³]nbpw Blzm\w sNbvX s]mXp]WnapS¡v A{Iamkàambn. CXn\Iw Bdp t]À sImÃs¸«p. 1971se bp²thfbn AXn{Iaw Im«nbhscbmWp hnNmcW sN¿p¶Xv.


Ing¡³ bps{Ibv\n atejy³ hnam\w hogv¯nbXp djy³ ansskÂ
djy³ Fw_knbn tdm¡äv B{IaWw
C´ys¡Xntc ]ekvXo³ hnZymÀYnIfpsS {]Xntj[w
hnhmlnXÀ¡pw IpSpw_PohnX¡mÀ¡pw {]mÀY\mZn\w thWw: kn\Uv
XIÀ¶ atejy³ hnam\¯nsâ Ahinã§Ä ^nen¸o³knÂ
Cdm³ ]mÀesaâv BWh IcmÀ AwKoIcn¨p
X«ns¡mWvSpt]mb sshZnIs\ sFFkv hn«b¨p
amt[inIÄ kacw \nÀ¯p¶p
Idm¨nbn a®nSnªv 13 acWw
aym³aÀ sXcsªSp¸v \o«nhbv¡pw
sFF]nkn A´mcmjv{S aoUnb tIm¬^d³kv kam]n¨p

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.