Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
eqbnkv kmtIm IÂZmb ]m{XnbÀ¡okv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
h¯n¡m ³ knän: Cdm¡nse InÀIpIv AXncq]Xm[y£³ amÀ eqbnkv kmtImsb IÂZmb It¯men ¡mk`bp sS ]m{XnbÀ¡okmbn sXcsªSp¯p. eqbnkv d^mtb kmtIm {]Ya³ F¶ t]cnemWv At±lw C\n Adnbs¸SpI.

Unkw_dn dn«bÀ sNbvX IÀZn\mÄ C½m\ph sUÃn XrXobsâ ]n³KmanbmWv Ct±lw. IÂZmbcn \à ]¦v Atacn¡bnembXn\m AhnsS\n¶v Bscsb¦nepw ]m{XnbÀ¡okmbn kn\Uv sXcsªSp¡psa¶mbncp¶p t\ct¯ {]Ncn¨ncp¶Xv.aX¯nsâ t]cnepÅ AXn{Ia§sf AwKoIcn¡m\mhnÃ: amÀ]m¸
sFFknÂ\n¶p XpÀ¡n F® hm§p¶nÃ: FÀtZmK³
Xmen_m³ t\Xmhv sImÃs¸«p
ÌntdmbvUv Zpcp]tbmKw C´ybn hym]Isa¶v
ssN\bn h\nXm tPÀWenÌnsâ in£m Imemh[n Ipd¨p
djy³ slentIm]väÀ XIÀ¶p
ejvIÀ Iam³UÀ sImÃs¸«p
B h{P¯n\v 400 tImSnbntesd cq] thWsa¶v

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.