Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
F¨vFÂF sse^vsIbdn\v 14 % hfÀ¨, 2.33 tImSn em`hoXw \ÂIn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Xncph\´]pcw: tI{µ s]mXptaJebnepÅ an\n cXv\ I¼\nbmb F¨vFÂF sse^vsIbÀ enanäUv tI{µ kÀ¡mcn\v 2.33 tImSn cq] em`hnlnXw \ÂIn. 2011þ12 hÀjs¯ Cu em`hnlnXw I¼\nbpsS aqe[\¯nsâ 15 iXam\w hcpw. F¨vFÂF sNbÀam\pw amt\PnwKv UbdIvSdpamb tUm Fw. A¿¸³ Cu XpIbv¡pÅ sN¡v tI{µ BtcmKy IpSpw_t£a a{´n Kpemw \_n BkmZn\v ssIamdn.

UÂlnbn Ignª Znhkw \S¶ NS§n tI{µ BtcmKy IpSpw_t£a hIp¸p sk{I«dn ]n.sI. {][m\pw ]s¦Sp¯p. 2011þ12 km¼¯nI hÀjw F¨v F FÃnsâ CS]mSpIÄ 1112 tImSn cq]bmbncp¶p. sXm«p ap¼s¯ hÀjt¯Xnepw 14 iXam\w hfÀ¨bmWnXv.sF]nFÂ: kvt]m¬kÀjn¸nÂ\n¶v s]]vkn ]n·mdp¶p
tabv¡v C³ C´ybn Ct¡m tSmbveäpambn aebmfn
sl¯v Sqdnkw: cmPym´c {]ZÀi\w sIm¨nbnÂ
kvss]kv sPän\v sIm¨nbnÂ\n¶p IqSpXÂ kÀhokpIÄ
FbÀ C´y kuP\y dnt«¬ Sn¡äv ]mt¡Pv
Huj[ hym]mcnIÄ 14\v ]WnapS¡pw

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.