Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
UÂlnþ apwss_ dq«n HcpaWn¡qÀ CShn«v FbÀC´y
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: cmPys¯ Gähpw Xnct¡dnb UÂlnþapwss_ dq«n Hcp aWn¡qÀ CShn«v hnam\ kÀhokv FbÀ C´y Bcw`n¨p. cmhnse BdpapX cm{Xn 11 hscbmWv aWn¡qÀ kÀhokv. 18 kÀhokpIÄ HcpZnhkapWvSv. FbÀ_kv Fþ320 Fkv, F 321 Fkv hnam\§fmWp kÀhokv \S¯p¶Xv.


1600 tImSnbpsS ]²XnIfpambn knbm IpXn¸nte¡v
InwKv^njdnsâ ISw bpssWäUv _m¦v FgpXn¯Åp¶p
aWn{Sm³kv^À: C´y t]mÌv sht̬ bqWnb³ [mcW ]pXp¡n
bq bqt^mdnb ]pd¯nd§n
FIvkvbphnbpsS ]pXnb ]Xn¸pambn alo{µ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.