Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
UÂlnþ apwss_ dq«n HcpaWn¡qÀ CShn«v FbÀC´y
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: cmPys¯ Gähpw Xnct¡dnb UÂlnþapwss_ dq«n Hcp aWn¡qÀ CShn«v hnam\ kÀhokv FbÀ C´y Bcw`n¨p. cmhnse BdpapX cm{Xn 11 hscbmWv aWn¡qÀ kÀhokv. 18 kÀhokpIÄ HcpZnhkapWvSv. FbÀ_kv Fþ320 Fkv, F 321 Fkv hnam\§fmWp kÀhokv \S¯p¶Xv.


IÀjIÀ¡p kvss]kkv t_mÀUnsâ k_vknUn
BÀ_nsF ]eni \nc¡pIÄ Ipdt¨¡psa¶v aqUokv
tImÄUv tÌm¬ {Ioadn: tS_vÄkv ^pUv I¼\n Ilme {_m³Uvkpambn Icmdn H¸ph¨p
ku¯v C´y³ _m¦v {]hmkn kwKaw kwLSn¸n¨p
alo{µ IznIv kÀhokv tI{µw Xpd¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.