Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
UÂlnþ apwss_ dq«n HcpaWn¡qÀ CShn«v FbÀC´y
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: cmPys¯ Gähpw Xnct¡dnb UÂlnþapwss_ dq«n Hcp aWn¡qÀ CShn«v hnam\ kÀhokv FbÀ C´y Bcw`n¨p. cmhnse BdpapX cm{Xn 11 hscbmWv aWn¡qÀ kÀhokv. 18 kÀhokpIÄ HcpZnhkapWvSv. FbÀ_kv Fþ320 Fkv, F 321 Fkv hnam\§fmWp kÀhokv \S¯p¶Xv.


{]Xy£ \nIpXn hcpam\¯n hÀ[\
[\a{´mebw tdänwKv GP³knIfpambn NÀ¨bv¡v
h³ UnkvIuWvSv skbnepambn epephn\v cWvSmw hmÀjnImtLmjw
tIcf¯n 85 iXam\hpw ]l kvIoanÂ: sFHkn
tPmkv Bep¡mkn k½À s^Ìv
ss_ _m¡v Hm^dpambn tImWn¡ ans\mÄ«
sI.F. apl½Zv kenw AknÌUv enhnwKv taJebnte¡v
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.