Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
ImwtIm {SmÎÀ hn]Wnbnend¡n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
s\Sp¼mticn: tIcf At{Km sajn\dn tImÀ]tdjsâ (ImwtIm) ]pXnb DXv]¶amb sSdm{Sm¡v 4U»yp tamU {SmÎÀ a{´n sI.]n. taml\³ hn]Wnbnend¡n. BZyhnev]\ a{´n sI. _m_phpw sh_vsskäv {]Imi\w sI.]n. [\]me³ Fw]nbpw \nÀhln¨p.A¯mWn ImwtIm \Kdn \S¶ kt½f\¯n A³hÀ kmZ¯v FwFÂF A[y£X hln¨p. 16 IpXnciànbpÅ {SmÎdn\v 3.50 e£w cq]bmWv hne.


hn]WnIfn dn¡mÀUv IpXn¸v XpScp¶p
FtaÀPnwKv tIcf ]pckvImcw Ieym¬ PztÃgvkn\v
{Km³Uv tIcf tjm¸nwKv s^Ình kam]n¨p
e£y]qÀ¯oIcW¯n\pw XbmsdSp¸pIÄ¡pw 'PnsIFkvF^v ¹kv "
FkvtImÀ«v Bân en^väv {SmÎÀ hn]Wnbnend¡p¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.