Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
ImwtIm {SmÎÀ hn]Wnbnend¡n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
s\Sp¼mticn: tIcf At{Km sajn\dn tImÀ]tdjsâ (ImwtIm) ]pXnb DXv]¶amb sSdm{Sm¡v 4U»yp tamU {SmÎÀ a{´n sI.]n. taml\³ hn]Wnbnend¡n. BZyhnev]\ a{´n sI. _m_phpw sh_vsskäv {]Imi\w sI.]n. [\]me³ Fw]nbpw \nÀhln¨p.A¯mWn ImwtIm \Kdn \S¶ kt½f\¯n A³hÀ kmZ¯v FwFÂF A[y£X hln¨p. 16 IpXnciànbpÅ {SmÎdn\v 3.50 e£w cq]bmWv hne.


\nc¡v amäanÃ; ]enibv¡p ]pXnb amÀKtcJ hcpw
Im¯enIv kndnb³ _m¦v tkh\§Ä samss_ B¸nÂ
Ckm^v ssat{Im^n\m³kn\p anI¨ tdänwKv
sI{XnF ]pckvImcw taml³em Gäphm§n
aW¸pdw ^nenw AhmÀUv

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.