Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
hoUntbmtIm¬ 4 Pn ASp¯hÀjw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
NÞoKUv: Gähpw thKamÀ¶ samss_Ât^m¬ hn\nab irwJebmb 4 Pn ASp¯hÀjw hoUntbmtIm¬ \S¸nem¡pw. temwKvtSw Cheqj³ (FÂSnC) F¶dnbs¸Sp¶ \memw Xeapd kmt¦XnIhnZybneqsS Ct¸mÄ 2PnbneqsS km[n¡p¶Xnt\¡mÄ 30 Cc«n thK¯n Umä ssIamäw \S¡pw.

CXn\mbpÅ kvs]Iv{Sw ssek³kv P\phcnbn hoUntbmtImWn\p e`n¡pw. ASp¯hÀjw a[yt¯msS Bdp sSentImw kÀ¡nfpIfn 4Pn sImWvSphcm\mWv {iaw. sk¡³Un 100 saKmss_ävkv thK¯n am]vkv, F¨vUn hoUntbm DÄs¸sSbpÅ kuIcy§Ä e`n¡pw.IbäpaXn e£yw t\SnbnÃ; hmWnPy I½n DbÀ¶p
hntZi \nIpXn: kÀ¡mÀ CSs]Snsöv sPbväven
{]kmÀ `mcXnbpambn F³knUnCFIvkv [mcWm]{Xw H¸n«p
tIcIÀjIÀ¡v Iev]I{io sU_näv ImÀUpambn \mfntIc hnIk\ t_mÀUv
^nt\m tem¡pIÄ hn]WnbnÂ
tIc t{Um]vkv shfns¨® \ntcm[n¨n«nsöv I¼\n A[nIrXÀ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.