Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
hoUntbmtIm¬ 4 Pn ASp¯hÀjw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
NÞoKUv: Gähpw thKamÀ¶ samss_Ât^m¬ hn\nab irwJebmb 4 Pn ASp¯hÀjw hoUntbmtIm¬ \S¸nem¡pw. temwKvtSw Cheqj³ (FÂSnC) F¶dnbs¸Sp¶ \memw Xeapd kmt¦XnIhnZybneqsS Ct¸mÄ 2PnbneqsS km[n¡p¶Xnt\¡mÄ 30 Cc«n thK¯n Umä ssIamäw \S¡pw.

CXn\mbpÅ kvs]Iv{Sw ssek³kv P\phcnbn hoUntbmtImWn\p e`n¡pw. ASp¯hÀjw a[yt¯msS Bdp sSentImw kÀ¡nfpIfn 4Pn sImWvSphcm\mWv {iaw. sk¡³Un 100 saKmss_ävkv thK¯n am]vkv, F¨vUn hoUntbm DÄs¸sSbpÅ kuIcy§Ä e`n¡pw.sF]nFÂ: kvt]m¬kÀjn¸nÂ\n¶v s]]vkn ]n·mdp¶p
tabv¡v C³ C´ybn Ct¡m tSmbveäpambn aebmfn
sl¯v Sqdnkw: cmPym´c {]ZÀi\w sIm¨nbnÂ
kvss]kv sPän\v sIm¨nbnÂ\n¶p IqSpXÂ kÀhokpIÄ
FbÀ C´y kuP\y dnt«¬ Sn¡äv ]mt¡Pv
Huj[ hym]mcnIÄ 14\v ]WnapS¡pw

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.