Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
bqtIm _m¦v 800 tImSn tI{µ klmbw tXSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm¡¯: aqe[\ A\p]mXw F«piXam\¯n Ipdbp¶Xp XSbpI F¶ e£yt¯msS bqtIm _m¦v tI{µkÀ¡mcn \n¶v 800 tImSn cq]bpsS klmbw tXSn. s]mXptaJem _m¦pIÄ¡v 15,000 tImSnbpsS km¼¯nI ]mt¡Pv [\a{´n ]n. NnZw_cw {]Jym]n¨ncp¶p.

Cu hÀjw sam¯w _nkn\kn _m¦v 20% hfÀ¨bmWp {]Xo£n¡p¶sX¶p 71þmw Øm]\ BtLmj§fpsS `mKambn kwLSn¸n¨ tbmK¯n FIvknIyq«ohv UbdIvSÀ Fkv. N{µtiJc³ ]dªp.Cu \nc¡v Ipdbv¡Â {]Xo£n¨Xv
I¡cn teew: cWvSmwL«w Bcw`n¨p
bqtdm]y³ bqWnb³ C´y³ am¼g¯nsâ \ntcm[\w \o¡n
SnknsF ]Snªmd³ Xoct¯¡p Nc¡p\o¡w hym]n¸n¡p¶p
PntbmPn¯v _nF³]n ]mcn_mbpambn _ÔanÃ
Sow C´y¡v hnPbw t\cm³ tImkvtamkn `oa³ _mäv
ap¯qäv ^n\m³kn ]eni Hm¬sse\mbn \ÂImw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.