Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
bqtIm _m¦v 800 tImSn tI{µ klmbw tXSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm¡¯: aqe[\ A\p]mXw F«piXam\¯n Ipdbp¶Xp XSbpI F¶ e£yt¯msS bqtIm _m¦v tI{µkÀ¡mcn \n¶v 800 tImSn cq]bpsS klmbw tXSn. s]mXptaJem _m¦pIÄ¡v 15,000 tImSnbpsS km¼¯nI ]mt¡Pv [\a{´n ]n. NnZw_cw {]Jym]n¨ncp¶p.

Cu hÀjw sam¯w _nkn\kn _m¦v 20% hfÀ¨bmWp {]Xo£n¡p¶sX¶p 71þmw Øm]\ BtLmj§fpsS `mKambn kwLSn¸n¨ tbmK¯n FIvknIyq«ohv UbdIvSÀ Fkv. N{µtiJc³ ]dªp.sNehpNpcp¡Â: FbÀ C´y _p¡nwKv Hm^okpIÄ AS¨p]q«p¶p
knsFsFbpsS ]pXnb CþsImtagvkv tKävth
amcpXn¡v 60 iXam\w AämZmb hÀ[\
ap¯qäv {Kq¸pw hn¡n sSIvt\mfPokpw tNÀ¶v hn¡nt] bpFkvþC´y t]bvsaâv tImdntUmÀ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.