Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
t^mIvkvhmK³ t]mtfm, shtâm hne Iq«n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
\yqUÂln: t^mIvkvhmK³ I¼\n AhcpsS P\{]nb ImdpIfmb t]mtfm, shtâm F¶nhbpsS hne 2.27% hÀ[n¸n¨p. CX\pkcn¨v t]mtfmbv¡v 4.92 e£w cq]bpw 7.08 e£w cq]bpamWp ]pXnb hne.

shtâmbv¡v 7.32 e£w apX 9.96 e£w cq]hscbmWv UÂln FIvkvtjmdqw hne.cWvSp thÀj\pIfnepw A[nIambn tNÀ¯ kuIcy§fpsS t]cnemWp hne hÀ[\.Gähpw B[p\nI ayqknIv knÌw, »qSq¯v, bpFkv_n, ImemhkvYtbmSp {]XnIcn¡p¶ FbÀIWvSojWÀ XpS§nbh CXnsâ `mKamWv.hntZi\mWy tiJc¯n CSnhv
hntZi hym]mc \bw IbäpaXn taJebn hn¹hIcamb amäapWvSm¡pw: Un.sI. knwKv
4,999 cq]bv¡v hn³tUmkv Sm_vseäpambn ssat{Imtkm^vävþsF_mÄ kJyw
Akäv k^bÀ saKm tlmw FIvkvt]m C¶papXÂ
sk³skIvkpw \n^vänbpw DbÀ¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.