Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
t^mIvkvhmK³ t]mtfm, shtâm hne Iq«n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
\yqUÂln: t^mIvkvhmK³ I¼\n AhcpsS P\{]nb ImdpIfmb t]mtfm, shtâm F¶nhbpsS hne 2.27% hÀ[n¸n¨p. CX\pkcn¨v t]mtfmbv¡v 4.92 e£w cq]bpw 7.08 e£w cq]bpamWp ]pXnb hne.

shtâmbv¡v 7.32 e£w apX 9.96 e£w cq]hscbmWv UÂln FIvkvtjmdqw hne.cWvSp thÀj\pIfnepw A[nIambn tNÀ¯ kuIcy§fpsS t]cnemWp hne hÀ[\.Gähpw B[p\nI ayqknIv knÌw, »qSq¯v, bpFkv_n, ImemhkvYtbmSp {]XnIcn¡p¶ FbÀIWvSojWÀ XpS§nbh CXnsâ `mKamWv.IÀjIÀ¡p kvss]kkv t_mÀUnsâ k_vknUn
BÀ_nsF ]eni \nc¡pIÄ Ipdt¨¡psa¶v aqUokv
tImÄUv tÌm¬ {Ioadn: tS_vÄkv ^pUv I¼\n Ilme {_m³Uvkpambn Icmdn H¸ph¨p
ku¯v C´y³ _m¦v {]hmkn kwKaw kwLSn¸n¨p
alo{µ IznIv kÀhokv tI{µw Xpd¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.