Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Atacn¡³ FbÀsse³kpw bpFkv FbÀthkpw ebn¨p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
lq̬: HcphÀjs¯ Dulmt]ml§Ä¡p hncmaan«v Atacn¡³ FbÀsse³kpw bpFkv FbÀthkpw ebn¨p. CtXmsS ]pXnb I¼\n temI¯nse Gähpw henb hnam\¡¼\nbmbn amdpw. sam¯w 60,000 tImSn cq]bpsS CS]mSmWp ]qÀ¯nbmbXv. eb\¯n\v CcpI¼\nIfpsSbpw UbdIvvSÀ t_mÀUv A´na AwKoImcw \ÂIn.

]pXnsb I¼\nsb bpFkv FbÀthkv No^v FIvknIyq«ohv UqKv ]mÀ¡À \bn¡pw. Atacn¡³ FbÀsse³kv knCH tSmw tlmÀ«¬ sNbÀam\mIpw.C´y³ k¼ZvLS\bv¡v temI¯n Gähpw IqSnb hfÀ¨bpWvSmIpw: sFFwF^v
almcmjv{Sbn cWvSv sat{Sm dq«pIÄ¡v A\paXn
tXm«w hyhkmbs¯ c£n¡m³ D¶XXe CSs]SÂ thWw: knsFsF
sdt\m IznUn\p cWvSmgvN¡pÅn 25,000 _p¡nwKv

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.