Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
C´ybn kzÀW¯n\p Unam³Uv Xmgp¶p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: Cd¡paXn¨p¦w Imcyambn DbÀ¯nbtXmsS cmPy¯v kzÀW¯n\p Unam³Uv 12% IpdªXmbn thÄUv tKmÄUv Iu¬kn dnt¸mÀ«v. IgnªhÀjw 864.2 S¬ kzÀWamWv IgnªhÀjw C´y¡mÀ D]tbmKn¨Xv. 2011  CXv 986.3 S¬ Bbncp¶p. ssN\bpw C´ybpamWp temI¯n Gähpw IqSpX D]tbmKn¡p¶Xv. Np¦hpw \nIpXnbpsams¡ Iq«p¶psWvS¦nepw C´y³ D]tbmIvXm¡Ä¡v Ct¸mgpw kzÀWw {]nb¦c hkvXphmsW¶p dnt¸mÀ«n ]dbp¶p.IÀjIÀ¡p kvss]kkv t_mÀUnsâ k_vknUn
BÀ_nsF ]eni \nc¡pIÄ Ipdt¨¡psa¶v aqUokv
tImÄUv tÌm¬ {Ioadn: tS_vÄkv ^pUv I¼\n Ilme {_m³Uvkpambn Icmdn H¸ph¨p
ku¯v C´y³ _m¦v {]hmkn kwKaw kwLSn¸n¨p
alo{µ IznIv kÀhokv tI{µw Xpd¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.