Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Fkv_nsF AämZmbw 3396 tImSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: tÌäv _m¦v Hm^v C´ybpsS AämZmbw aq¶mw ]mZ¯n 4.08% hÀ[n¨v 3396 tImSnbmbn. Ignª km¼¯nIhÀjw CXv 3263 tImSn cq]bmbncp¶p. \njv{Inb BkvXn 53,457 tImSn cq]bmbn DbÀ¶n«pWvSv. Ignª km¼¯nIhÀjw CtX Imebfhn 40,098 tImSn cq]bmbncp¶p. _m¦nsâ sam¯hcpam\w 33,992 tImSnbmbn DbÀ¶p.doPWÂ It½mUnän FIvkvtN©pIÄ Hm¬sse\nte¡v
Umäm tIcf kvamÀ«v s^Ìv Cu hÀjhpw
i¼f¡mÀ¡mbn s^Ud _m¦v hyànKX hmbv]IÄ \ÂIp¶p
Incnb´³ amXyp G{_lmw I®³tZh³ lnÂkv ¹mtâj³kv FwUn
hnKmÀUv C³Ukv{Soknsâ AämZmb¯n 13 iXam\w hÀ[\
HmWw Hm^À: ssSä³ hm¨pIÄ¡v hne¡pdhv
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.