Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Fkv_nsF AämZmbw 3396 tImSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: tÌäv _m¦v Hm^v C´ybpsS AämZmbw aq¶mw ]mZ¯n 4.08% hÀ[n¨v 3396 tImSnbmbn. Ignª km¼¯nIhÀjw CXv 3263 tImSn cq]bmbncp¶p. \njv{Inb BkvXn 53,457 tImSn cq]bmbn DbÀ¶n«pWvSv. Ignª km¼¯nIhÀjw CtX Imebfhn 40,098 tImSn cq]bmbncp¶p. _m¦nsâ sam¯hcpam\w 33,992 tImSnbmbn DbÀ¶p.Hmlcn hn]WnIfn h³ CSnhv
tImXawKe¯v sIFÂFw Snbm\ tKmÄUv B³Uv UbaWvSvkv Xpd¶p
tImÄ C´ybpsS HmlcnIÄ hoWvSpw hnev]\bv¡v
s]¸À ]pckvImc{]Jym]\hpw hnXcWhpw 23\v
ss^³ ssU\nwKv dÌdâv sIm¨nbnÂ
A£b XrXob Zn\¯n B\pIqey§fpambn ae_mÀ tKmÄUv
s^Ud _m¦v eoK Hm^okÀamcpsS kwKaw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.