Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Fkv_nsF AämZmbw 3396 tImSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: tÌäv _m¦v Hm^v C´ybpsS AämZmbw aq¶mw ]mZ¯n 4.08% hÀ[n¨v 3396 tImSnbmbn. Ignª km¼¯nIhÀjw CXv 3263 tImSn cq]bmbncp¶p. \njv{Inb BkvXn 53,457 tImSn cq]bmbn DbÀ¶n«pWvSv. Ignª km¼¯nIhÀjw CtX Imebfhn 40,098 tImSn cq]bmbncp¶p. _m¦nsâ sam¯hcpam\w 33,992 tImSnbmbn DbÀ¶p.]eni \nc¡v: BÀ_nsF \mWytimjWhpw ]cnKWn¡pwþ Pb´v kn³l
{]XnkÔn adnIS¡m³ F¨vHknF IcmÀ hyhØbn DXv]¶§Ä \nÀan¨p\ÂIp¶p
FSnFw ImÀUv D]tbmKn¨v ^WvSv ssIamä kuIcyhpambn s^Ud _m¦v
kckzXn Ub_änIv ^p«vsIbÀ {]hÀ¯\amcw`n¨p
Im¯enIv kndnb³ _m¦v imJIÄ hgn sFknsFknsF semw_mÀUv DXv]¶§Ä
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.