Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Fkv_nsF AämZmbw 3396 tImSn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: tÌäv _m¦v Hm^v C´ybpsS AämZmbw aq¶mw ]mZ¯n 4.08% hÀ[n¨v 3396 tImSnbmbn. Ignª km¼¯nIhÀjw CXv 3263 tImSn cq]bmbncp¶p. \njv{Inb BkvXn 53,457 tImSn cq]bmbn DbÀ¶n«pWvSv. Ignª km¼¯nIhÀjw CtX Imebfhn 40,098 tImSn cq]bmbncp¶p. _m¦nsâ sam¯hcpam\w 33,992 tImSnbmbn DbÀ¶p.\mfntItcmXv]¶§Ä¡v I\¯ hne¯IÀ¨; Np¡v hne sÌUn
]nbmPntbmbpsS ]pXnb Bt]bv¡v hn]Wnbn {]nbtadp¶p
Hmlcn hn]Wnbn Xnf¡amÀ¶ {]IS\w
hÀ¡v tIm¬{SmIvSnse dnthgvkv NmÀPv sa¡m\nkw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.