Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
kRvPphpw ^m_nZpw SoanÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AWvSÀ 19 ku¯v tkm¬ {In¡äv SqÀWsaân\pÅ Soan tIcf¯nsâ hn¡äv Io¸À _mävkvam³ kRvPphniz\mYpw HmÄ duWvSÀ ^m_nZv ^dq¡pw CSw t\Sn. hn\p a¦mZv t{Sm^n SqÀWsaân 268 d¬kv t\Sn tSm]v kvtImddmbXmWv kRvPphn\p XpWbmbXv. ^m_nZv ^dq¡v 123 d¬kpw F«p hn¡äpw kz´am¡nbncp¶p. 20\mWv SqÀWsaâv. A£bv N{µ\pw hnjvWp F³. _m_phpw dnkÀhv SoanepWvSv.


{Km³Uv ^n\mse
sF]nFÂ tIkv: hn[n ASp¯ amkw 29\v
temI PqWnbÀ h\nXm t_mIvknwKv C´y¡p aq¶p kzÀWw
Ifna®n ]pXnb cmPmhv? {^©v Hm¸¬ C¶papXÂ
]pXpbpK¸ndhn
SoapIfpsS adp]Sn Xr]vXnIcw: _nknknsF
]mIv {In¡än\v C´y³ klmbw thWw: sjlcnbmÀ Jm³
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.