Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
kRvPphpw ^m_nZpw SoanÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AWvSÀ 19 ku¯v tkm¬ {In¡äv SqÀWsaân\pÅ Soan tIcf¯nsâ hn¡äv Io¸À _mävkvam³ kRvPphniz\mYpw HmÄ duWvSÀ ^m_nZv ^dq¡pw CSw t\Sn. hn\p a¦mZv t{Sm^n SqÀWsaân 268 d¬kv t\Sn tSm]v kvtImddmbXmWv kRvPphn\p XpWbmbXv. ^m_nZv ^dq¡v 123 d¬kpw F«p hn¡äpw kz´am¡nbncp¶p. 20\mWv SqÀWsaâv. A£bv N{µ\pw hnjvWp F³. _m_phpw dnkÀhv SoanepWvSv.


¢mknIv tIm¡¯
X{´w amän Sow C´y
sIm¨nsb tXm¸n¡m\mhnà a¡tf..!
C¶p ]q\þ UÂln
aS§nhchn ZnPphn\p IncoSw
]¯camäv Cw¥WvSv
C´y hoWvSpw tXmäp
bq\nkv Jm\p dn¡mÀUv
tIcf¯n\p tXmÂhn
tIcf¯n\p ka\ne

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.