Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
]hÀen^vänwKn XriqÀ Nm¼y·mÀ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Cucmäpt]«: Acphn¯pd skâv tPmÀPv tImfPv HmUntämdnb¯n \S¶ kwØm\ ]hÀen^vänwKv Nm¼y³jn¸n 105 t]mbnâv t\Sn XriqÀ HmhtdmÄ IocnSw kz´am¡n. 96 t]mbnâv t\Sn Xncph\´]pcw cWvSmw Øm\hpw 71 t]mbntâmsS Be¸pg aq¶mw Øm\hpw IcØam¡n. hnPbnIÄ¡v No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀPv k½m\§Ä hnXcWw sNbvXp.


sFFkvF ss^\en C¶p tIcf »mtÌgvkvþ AXveänt¡m Un tIm¡¯ t]mcm«w
hmen¡p¯n I¦mcp¡Ä
amÀt¡m sdmbkn\v A©c e£w bqtdm ]ng
tÌäv ko\nbÀ thmfn: h\nXm hn`mK¯n tIm«bw Nm¼y·mÀ
d¬ tIcf d¬ P\phcn 20\p Xncph\´]pc¯v
FwPn bqWnthgvknän AXveänIv aoäv: FwF tImfPpw Akw]vj\pw IncoSw \ne\nÀ¯n
DghqÀ thmfn, ^pSvt_mÄ P\phcn 19 apXÂ
{XnÃdn ssk\ skanbnÂ
Fkv_nSn ss^\enÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.