Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
]hÀen^vänwKn XriqÀ Nm¼y·mÀ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Cucmäpt]«: Acphn¯pd skâv tPmÀPv tImfPv HmUntämdnb¯n \S¶ kwØm\ ]hÀen^vänwKv Nm¼y³jn¸n 105 t]mbnâv t\Sn XriqÀ HmhtdmÄ IocnSw kz´am¡n. 96 t]mbnâv t\Sn Xncph\´]pcw cWvSmw Øm\hpw 71 t]mbntâmsS Be¸pg aq¶mw Øm\hpw IcØam¡n. hnPbnIÄ¡v No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀPv k½m\§Ä hnXcWw sNbvXp.


Atacn¡bv¡p h\nXm temII¸v ^pSvt_mÄ IncoSw
tKmÄth«bn Nnen, hÀKmkv
jdt¸mh, skdo\, apsd IzmÀ«dnÂ
sakntbm amdtUmWtbm?
aq¶mw sSÌv: ]m¡nØm³ Xncn¨Sn¡p¶p
J¯dn\p temII¸v In«m³ ImcWw PÀa³, {^©v {]knUâpamÀ: »mäÀ
h\nXm tlm¡n Soan\v Dujvaf kzoIcWw
knw_m_vth Sqdn Ic¬ iÀabnÃ
shäd³ _mkvIäv: Xriqcpw I®qcpw Nm¼y³amÀ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.