Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
]hÀen^vänwKn XriqÀ Nm¼y·mÀ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Cucmäpt]«: Acphn¯pd skâv tPmÀPv tImfPv HmUntämdnb¯n \S¶ kwØm\ ]hÀen^vänwKv Nm¼y³jn¸n 105 t]mbnâv t\Sn XriqÀ HmhtdmÄ IocnSw kz´am¡n. 96 t]mbnâv t\Sn Xncph\´]pcw cWvSmw Øm\hpw 71 t]mbntâmsS Be¸pg aq¶mw Øm\hpw IcØam¡n. hnPbnIÄ¡v No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀPv k½m\§Ä hnXcWw sNbvXp.


sNss¶ aXn XIÀ¯v UÂln ssU\manäv
k¨nsâ kz´w »mtÌgvkv
¹äo\n¡pw 90 Znhkw kkvs]³j³
hntPµdnsâ BZy CSn \msf
_ÂPnXv kmlv\n¡p hne¡pw ]ngbpw
C´ybpsS temII¸v {]Xo£IÄ AkvXan¨p
ag Ifn¨p, ]c¼c Z£nWm{^n¡bv¡v
kwØm\ kvIqÄ \o´Â: FXncnÃmsX A\´]pcn
tcml³ t{]an\p sk©pdn, tIcfw A©n\v 186
km\nbþlnwKnkv kJyw skanbnÂ

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.