Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
skâdn\dn t{Sm^n _mkvIäv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
as¦m¼v: 15þmaXv skâdn\dn t{Sm^n¡p thWvSnbpÅ AJne tIcf CâÀ kvIÄ _mkv¡äv t_mÄ SqÀWsaâv \msf apX 19 hsc XobXnIfnembn \S¡pw. ]pfn¦p¶v skâv tPmk^vkv _mkv¡ävt_mÄ {KuWvSn \S¡p¶ SqÀWsaânsâ XÕab Zriyw www.sjhss.org/live F¶ kvIqÄ sskän e`yamWv


{Sm¡nepw Ipf¯nepw C´y
A\nb·mÀ kq¸À; \mWwsI«p tN«·mÀ
bwKv C´y ss^\enÂ
dpta\nbbn shÅ¡mcpsS ]Stbm«w
Hmkokns\ kvan¯v \bn¡pw

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2016 , Rashtra Deepika Ltd.