Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
skâdn\dn t{Sm^n _mkvIäv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
as¦m¼v: 15þmaXv skâdn\dn t{Sm^n¡p thWvSnbpÅ AJne tIcf CâÀ kvIÄ _mkv¡äv t_mÄ SqÀWsaâv \msf apX 19 hsc XobXnIfnembn \S¡pw. ]pfn¦p¶v skâv tPmk^vkv _mkv¡ävt_mÄ {KuWvSn \S¡p¶ SqÀWsaânsâ XÕab Zriyw www.sjhss.org/live F¶ kvIqÄ sskän e`yamWv


sIm¼·mcpsS Nn¶whnfn
aebmfnIfpsS amd¡m\bn ImWnIÄ 60,017
dm^n, Öv R½sS ap¯m...
t]mÌnKbv¡p \memgvN Ifn¡m\mInÃ
F´p ]än Cu C´y³ Soan\v ?
k¨n³ þ thm¬ t]mcm«w \hw_dnÂ
tlm¡n: C´y¡p tXmÂhn
A©p hÀj¯n\ptijw amenIv ]mIv sSÌv SoanÂ
I«¡n\p hne¡v ht¶¡pw

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.