Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
skâdn\dn t{Sm^n _mkvIäv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
as¦m¼v: 15þmaXv skâdn\dn t{Sm^n¡p thWvSnbpÅ AJne tIcf CâÀ kvIÄ _mkv¡äv t_mÄ SqÀWsaâv \msf apX 19 hsc XobXnIfnembn \S¡pw. ]pfn¦p¶v skâv tPmk^vkv _mkv¡ävt_mÄ {KuWvSn \S¡p¶ SqÀWsaânsâ XÕab Zriyw www.sjhss.org/live F¶ kvIqÄ sskän e`yamWv


U_nÄ t_mÄ«v
Sow sa¨s¸SWw: {iotPjv
hnImkv KuU ss^\enÂ
dqWn¡p lm{SnIv
kq¸À InwKvknsâ kkvs]³j³ XpScpw
IrjvWKncnbn C´y³ B[n]Xyw
h«nbqÀ¡mhv td©n KK³ \tcwKv Im©n hen¡ptam?
Unhnteygvkn\p dn¡mÀUv
]c¼c e£yan«v Sow C´y
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.