Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
skâdn\dn t{Sm^n _mkvIäv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
as¦m¼v: 15þmaXv skâdn\dn t{Sm^n¡p thWvSnbpÅ AJne tIcf CâÀ kvIÄ _mkv¡äv t_mÄ SqÀWsaâv \msf apX 19 hsc XobXnIfnembn \S¡pw. ]pfn¦p¶v skâv tPmk^vkv _mkv¡ävt_mÄ {KuWvSn \S¡p¶ SqÀWsaânsâ XÕab Zriyw www.sjhss.org/live F¶ kvIqÄ sskän e`yamWv


Nnen¡p Ncn{X IncoSw
IncoSw \ãs¸« cmPIpamc³
ASp¯ hÀjhpw tIm¸
Nnen Bcm[IÀ saknbpsS IpSpw_s¯ B{Ian¨p
Un acnbbpsS ]cn¡v am©Ìdn\pw Xncn¨Sn
kz]v\w bmYmÀYyambn: {_mthm
h\nXm temII¸v; Cw¥WvSn\p aq¶mw Øm\w
Bcm[IÀ¡p Ifnbm¡Â BtLmjw
C\n tKmÄUv I¸v
tlm¡n thÄUv eoKv: C´y¡p \memw Øm\w
e¦ ]nSnapdp¡p¶p
Up¹nkn Xnf§n; ISphIÄ hoWp
Ak^m ]hen\p anI¨ kabw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.