Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
bpssWäUn\p Pbw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: Cw¥ojv {]oanbÀ eoKn H¶mw Øm\¯pÅ am©ÌÀ bpssWäUv Pbw XpScp¶p. AtXkabw sNÂknbpw BgvkWepw ka\ne hg§n. bpssWäUv H¶ns\Xntc cWvSp tKmfpIÄ¡p kXmw]vSsW ]cmPbs¸Sp¯nbt¸mÄ doUn sNÂknsb 2þ2 ka\nebn Xf¨p. BgvkWÂþ enhÀ]qÄ aÕchpw 2þ2 ka\nebn Iemin¨p. 24 aÕc§fnÂ\n¶v 59 t]mbnâpambn am©kväÀ bpssWäUv H¶maXp XpScpt¼mÄ cWvSmaXpÅ am©kväÀ knän¡v 24 aÕc§fnÂ\n¶v 52 t]mbnâmWpÅXv. aq¶mw Øm\w sNÂkn¡mWv, 46 t]mbnâv.


tZiob sKbnwkn\v tacntImw F¯ptam?
A¶v BsI 10 tImSn; C¶v tÌUnb§Ä¡p am{Xw 300 tImSn
\Zmepw ]pd¯v; jdt¸mh, aItdmh skanbnÂ
C´y¡v C\n skan; Hmkvt{SenbþC´y aÕcw agaqew apS§n
dnIzÂan hncan¨p
Ahkm\h« Hcp¡§Ä ]qÀ¯nbmbn: Xncph©qÀ
Gjym I¸v: Z£nWsImdnbþHmkvt{Senb ss^\Â
sdmWmÄtUm in£n¡s¸SWw: s\bvaÀ
anÌÀ tIcf aÕcw Bcw`n¨p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.