Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
bpssWäUn\p Pbw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: Cw¥ojv {]oanbÀ eoKn H¶mw Øm\¯pÅ am©ÌÀ bpssWäUv Pbw XpScp¶p. AtXkabw sNÂknbpw BgvkWepw ka\ne hg§n. bpssWäUv H¶ns\Xntc cWvSp tKmfpIÄ¡p kXmw]vSsW ]cmPbs¸Sp¯nbt¸mÄ doUn sNÂknsb 2þ2 ka\nebn Xf¨p. BgvkWÂþ enhÀ]qÄ aÕchpw 2þ2 ka\nebn Iemin¨p. 24 aÕc§fnÂ\n¶v 59 t]mbnâpambn am©kväÀ bpssWäUv H¶maXp XpScpt¼mÄ cWvSmaXpÅ am©kväÀ knän¡v 24 aÕc§fnÂ\n¶v 52 t]mbnâmWpÅXv. aq¶mw Øm\w sNÂkn¡mWv, 46 t]mbnâv.


»mtÌgvkv I«¸pI
vKpPdm¯nsâ Hm«¯n\p aebmfn ]mTw
Z£nWm{^n¡bpsS Ipgn tXmWvSn C´y hnPb¯nte¡v
]pXpNcn{Xw Ipdn¨v tU þ ss\äv sSÌv
am©ÌÀ bpssWäUv Im¯ncn¡Ww; bphâkv, knän t\m¡u«nÂ
kvt]mÀSvkv Iu¬kn A[y£]Zhn: ]n·mdp¶Xv hyàn]camb ImcW§fmÂ

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.