Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
bpssWäUn\p Pbw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: Cw¥ojv {]oanbÀ eoKn H¶mw Øm\¯pÅ am©ÌÀ bpssWäUv Pbw XpScp¶p. AtXkabw sNÂknbpw BgvkWepw ka\ne hg§n. bpssWäUv H¶ns\Xntc cWvSp tKmfpIÄ¡p kXmw]vSsW ]cmPbs¸Sp¯nbt¸mÄ doUn sNÂknsb 2þ2 ka\nebn Xf¨p. BgvkWÂþ enhÀ]qÄ aÕchpw 2þ2 ka\nebn Iemin¨p. 24 aÕc§fnÂ\n¶v 59 t]mbnâpambn am©kväÀ bpssWäUv H¶maXp XpScpt¼mÄ cWvSmaXpÅ am©kväÀ knän¡v 24 aÕc§fnÂ\n¶v 52 t]mbnâmWpÅXv. aq¶mw Øm\w sNÂkn¡mWv, 46 t]mbnâv.


^n^bpsS {]knUâmbn hoWvSpw »mäÀ
ASp¯ temII¸n bqtdm¸v Ifn¡nÃ?
^n^ tIm¬{Kkn\p t_mw_v `ojWn
J¯dn\pw djy¡pw temII¸v thZn \ãs¸Sm³ km[yX
kq¸À eoKv XpS§pIbmbn
{Sn¸nfnse¯m³ _mgvktemW
s^UdÀ, jdt¸mh \memw duWvSnÂ
F^vF I¸v ss^\Â C¶v
Hmkvt{Senb³ Hm¸¬: ssk\ ]pd¯v
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.