Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
bpssWäUn\p Pbw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: Cw¥ojv {]oanbÀ eoKn H¶mw Øm\¯pÅ am©ÌÀ bpssWäUv Pbw XpScp¶p. AtXkabw sNÂknbpw BgvkWepw ka\ne hg§n. bpssWäUv H¶ns\Xntc cWvSp tKmfpIÄ¡p kXmw]vSsW ]cmPbs¸Sp¯nbt¸mÄ doUn sNÂknsb 2þ2 ka\nebn Xf¨p. BgvkWÂþ enhÀ]qÄ aÕchpw 2þ2 ka\nebn Iemin¨p. 24 aÕc§fnÂ\n¶v 59 t]mbnâpambn am©kväÀ bpssWäUv H¶maXp XpScpt¼mÄ cWvSmaXpÅ am©kväÀ knän¡v 24 aÕc§fnÂ\n¶v 52 t]mbnâmWpÅXv. aq¶mw Øm\w sNÂkn¡mWv, 46 t]mbnâv.


_tb¬ \yqIm¼nÂ
F¬]¯©nsâ sNdp¸t¯msS tPm¬ a«bv¡Â temI aÕc¯n\v
tPmjv\bv¡p sh¦ew
hoWvSpw apwss_
sPm\mY³ t{Sm«v hncan¨p
Nm¼y³kv eoKv tbmKyX Dd¸n¨v BgvkWÂ
sk]v »mäÀ H¶pw sNbvXnsöp UntbtKm amdtUmW
C´ybpsS _w¥mtZiv ]cyS\w PqWnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.