Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
sIknF A¡mZan skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: _n]nknF HmÄ C´y {In¡äv SqÀWsaân sIknF ko\nbÀ A¡mZan skan ss^\en {]thin¨p. IzmÀ«dn t^mgvkv h¬ sNss¶sb 50 d¬kn\p ]cmPbs¸Sp¯nbmWv sIknF A¡mZan Ahkm\ \men CSw]nSn¨Xv. AkvldpZn³ (50), hnjvWp F³. _m_p (32), kp_n³ (29), A³Pp tPmYn³ (20) F¶nhcpsS anIhn BZyw _mäv sNbvX sIknF A¡mZan 30 Hmhdn 173 d¬kv t\Sn. adp]Sn _mänwKn t^mgvkv h¬ 123 d¬kn\v FÃmhcpw ]pd¯mbn. k^À \mepw hnjvWp _m_p aq¶pw hn¡äv hogv¯n.


tIm¸ Atacn¡ ss^\en AÀPâo\þNnen
tKmfSn¨nsænepw Xmcw sakn Xs¶
Bjkv ]c¼c: djoZv, ^n³ Cw¥WvSv SoanÂ
h\nXm temII¸v: PÀa\nsb XIÀ¯v bpFkv ss^\enÂ
a\ojv ]msÞbpsS kabw sXfnªp
\mbIØm\w BÝcys¸Sp¯n: clms\
Kmkn hoWvSpw _w¥mtZiv SoanÂ
tdmb Net©gvkv hnev]\bv¡v
^mcnbmkv t\mÀ¯v CuÌv tIm¨v
hnw_nÄS¬ : apsd, jdt¸mh apt¶m«v
tImÌ _tbWnÂ
tlm¡n: C´ybv¡p Pbw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.