Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
sIknF A¡mZan skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: _n]nknF HmÄ C´y {In¡äv SqÀWsaân sIknF ko\nbÀ A¡mZan skan ss^\en {]thin¨p. IzmÀ«dn t^mgvkv h¬ sNss¶sb 50 d¬kn\p ]cmPbs¸Sp¯nbmWv sIknF A¡mZan Ahkm\ \men CSw]nSn¨Xv. AkvldpZn³ (50), hnjvWp F³. _m_p (32), kp_n³ (29), A³Pp tPmYn³ (20) F¶nhcpsS anIhn BZyw _mäv sNbvX sIknF A¡mZan 30 Hmhdn 173 d¬kv t\Sn. adp]Sn _mänwKn t^mgvkv h¬ 123 d¬kn\v FÃmhcpw ]pd¯mbn. k^À \mepw hnjvWp _m_p aq¶pw hn¡äv hogv¯n.


tIcfw sIm«n¡bdn
k¨n³ h¶p, Bthiw s]bvXnd§n
tZiob sKbnwkv C¶v
I®qcn C¶p tKmZ DWcpw
XpS¡w kq¸À k¬tU
{In¡äv: Hmkvt{Senbþ Cw¥WvSv ss^\Â C¶v
Hmkvt{Senb³ Hm¸¬ IncoSw skdo\bv¡v
sNdmbn _o¨n C\n bm«nwKv Bthiw
bphIcp¯n tS_nÄ sS¶okv
cRvPnt{Sm^n: tIcfw Pb¯nte¡v
InhnIÄ¡p Pbw
Gjym I¸v ^pSvt_mÄ IncoSw Hmkvt{Senbbv¡v
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.