Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
BâWnbpsS {]kvXmh\: adp]Sn ]dtbWvSnS¯v ]dbpsa¶v ap\oÀ


 Posted Date : 17 November 2012

tImgnt¡mSv: BâWnbpsS {]kvXmh\bv¡pÅ apkveow eoKnsâ adp]Sn ]dtbWvSnS¯v ]dbpsa¶v a{´n ap\oÀ. FtaÀPnwKv tIcfbv¡v tijw hyhkmb cwK¯v AXniàamb IpXn¸v Xs¶ kwØm\¯v \S¡p¶pWvSv. FtaÀPnwKv tIcfbpsS ]ntä¶v Xs¶ FÃmhcpw h¶v hyhkmbw Øm]n¡psa¶ hnNmct¯msSbà ]cn]mSn kwLSn¸n¨Xv. A§s\ kw`hn¡m³ kÀ¡mcnsâ ssIbn Aemhp±osâ AÛpXhnf¡nÃ. hcpw Znhk§fn FtaÀPnwKv tIcfbpsS ^e§Ä kwØm\¯v ImWpsa¶pw ap\oÀ ]dªp. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.