Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
{]kvXmh\sb¡pdn¨v BâWn hniZoIcn¡Wsa¶v eoKv


 Posted Date : 17 November 2012

ae¸pdw: tIcf¯nse hyhkmb kmlNcys¯¡pdn¨v \S¯nb A`n{]mb {]IS\w BâWn Xs¶ hniZoIcn¡Wsa¶v apkveow eoKv Bhiys¸«p. eoKv t\Xmhv C.Sn apl½Zv _jodmWv C¡mcyw hyàam¡nbXv. shdpsX {]kvXmh\ \S¯p¶ Bfà BâWn. sshImcnIambn s]«¶v {]XnIcn¡p¶ BfpaÃ. AXpsImWvSp Xs¶ At±lw t\cn«v {]kvXmh\bv¡v sXfn¨w hcpt¯WvSXpWvsS¶pw AÃmsX A`n{]mbw ]dªv IjvSs¸Sm³ eoKnsöpw C.Sn apl½Zv _joÀ ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.