Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
anÀ]qÀ sSÌv: hn³Uokn\v DÖze Pbw


 Posted Date : 17 November 2012

anÀ]qÀ: _w¥mtZins\Xncmb H¶mw {In¡äv sSÌn shÌn³Uokn\v 77 d¬knsâ XIÀ¸³ Pbw. Ahkm\ Zn\w cWvSmw C¶nwKvkn Pbn¡m³ 245 d¬kv thWvSnbncp¶ _w¥mtZiv 167 d¬kn\v HmÄHu«mbn. A©v hn¡äv t\Snb Snt\m s_ÌmWv _w¥mtZins\ XÀ¯Xv. hockzman s]ÀauÄ aq¶v hn¡äv hogv¯n.

t\cs¯ cWvSmw C¶nwKvkn 244/6 F¶ \nebn A©mwZn\w XpS§nb hn³Uokv 273 d¬kn\v ]pd¯mbn. _w¥mtZin\p thWvSn sjmlmKv Kmkn Bdv hn¡äv hogv¯n.

hn³Uokn\v thWvSn sIbvtdm¬ ]h cWvSp C¶nwKvknepw sk©pdn t\Sn. BZy C¶nwKvkn 117 d¬kv t\Snb ]h cWvSmw C¶nwKvkn 110 d¬kv t\Sn. ]hemWv am³ Hm^v Z am¨v.

kvtImÀ: hn³Uokv H¶mw C¶nwKvkv 527, cWvSmw C¶nwKvkv 273. _w¥mtZiv H¶mw C¶nwKvkv 556, cWvSmw C¶nwKvkv 167. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.