Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
t]mWvSn O±bpsSbpw ktlmZc\pw acn¨ kw`hw: 15 t]À IÌUnbnÂ


 Posted Date : 18 November 2012

\yqUÂln: bp]nbnse aZyhyhkmbn t]mWvSn O±bpw ktlmZc³ lÀZo]v O±bpw shSntbäv acn¨ kw`h¯n t]meokv 15 t]sc IÌUnbnseSp¯p. Chsc t]meokv tNmZyw sNbvXphcnIbmWv. t]mWvSnbpsS t^m¬ hniZmi§fpw t]meokv ]cntim[n¡p¶pWvSv.

i\nbmgvN D¨bv¡v sX¡³ UÂlnbn t]mWvSn N±bpsS DSaØXbnepÅ O¯À]pÀ ^mwluknembncp¶p Ccphcpw shSntbäv acn¨Xv. hkvXpXÀ¡w ]dªpXoÀ¡m\mbn XpS§nb NÀ¨bv¡nsS ktlmZc·mÀ shSnbpXnÀ¡pIbmbncp¶psh¶mWp dnt¸mÀ«v. t]meokv At\zjWw XpScpIbmWv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.