Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
t\mbnUbn hml\m]IS¯n aq¶p acWw


 Posted Date : 19 November 2012

t\mbnU: D¯À{]tZinse t\mbnUbn hml\m]IS¯n aq¶p t]À acn¨p. cWvSp t]À¡v KpcpXcambn ]cnt¡äp. t\mbnUþ t{KäÀ t\mbnU FIvkv{]kvthbnemWv A]ISw. AanX thKXbnembncp¶ ImÀ UnsshUdntebv¡p CSn¨pIbdnbmWv A]ISapWvSmbsX¶v t]meokv ]dªp. A]IS¯n acn¨ aq¶p t]cpw hnZymÀYnIfmWv. t{KäÀ t\mbnUbn \n¶p hcnIbmbncp¶ ImÀ Nc¡ptemdnbpambn Iq«nbnSn Hgnhm¡m\mbn sh«n¨tX¯pSÀ¶v UnsshUdntebv¡p ]mªpIbdpIbmbncp¶p. ]cnt¡ähsc kao]s¯ Bip]{Xnbn {]thin¸n¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.