Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kn]nF½nsâ cPnkvt{Sj³ d±m¡Wsa¶v Bhiys¸«v ]cmXn


 Posted Date : 3 September 2012

\yqUÂln: kn]nF½nsâ cPnkvt{Sj³ d±m¡Wsa¶v Bhiys¸«v tI{µ sXcsªSp¸v I½oj\v ]cmXn e`n¨p. kn]nF½nsâ {]hÀ¯\§Ä `cWLS\m hncp²amsW¶v Btcm]n¨mWv ]cmXn. F³Fkvbp IÀWmSI ap³ kwØm\ {]knUâpw amÞy _mÀ Atkmkntbj³ sk{I«dnbpamb Fw.lcojmWv ]cmXn \ÂInbXv.

sXmgnemfnhÀK kÀhm[n]Xyw F¶ e£yw `cWLS\m hncp²amsW¶pw hn¹h¯neqsS A[nImcw F¶Xv cmPy¯ns\Xncmb bp²{]Jym]\amsW¶pw ]cmXnbn ]dbp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.