Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
apwss_þUÂln skIvSdn HtcmaWn¡qdnepw hnam\kÀhokv


 Posted Date : 17 November 2012

apwss_: apwss_þUÂlnþapwss_ skIvSdn Htcm aWn¡qÀ CShn«v FbÀC´y hnam\kÀhokv Bcw`n¨p. cmhnse Bdv apX cm{Xn 11 hscbmbncn¡pw kÀhokpIÄ. 18 kÀhokpIÄ CcpZniIfnepw \S¯psa¶v FbÀC´y ]{XIpdn¸n Adnbn¨p. Fþ320Fkv, Fþ321Fkv hnam\§fmWv kÀhokn\mbn D]tbmKn¡pI. bm{X¡mcpsS F®¯nepWvSmb hÀ[\hv ]cnKWn¨mWv HtcmaWn¡qdnepw hnam\kÀhokv Bcw`n¨sX¶v FbÀC´y hyàam¡n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.