Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
CeIvj³ 2014 am{Xw; kÀ¡mcn\v `ojWnbnÃ: NnZw_cw


 Posted Date : 17 November 2012

\yqUÂln: kÀ¡mcnsâ ØncX¡v `ojWnsbm¶panöv tI{µ [\Imcya{´n ]n. NnZw_cw. Ce£³ 2014 am{Xambncn¡pw. sXcsªSp¸n\v kÀ¡mÀ XbmdmbXmbpw At±lw hyàam¡n. kÀ¡mÀ Imeh[n ]qÀ¯nbm¡psa¶pw At±lw Bßhnizmkw {]ISn¸n¨p. \yqUÂlnbn am[ya§tfmSv kwkmcn¡pIbmbncp¶p a{´n.

ASp¯ ]mÀesaâv kt½f\¯n NnÃdhym]mc taJebnse hntZi\nt£]w AS¡apÅ Imcy§Ä {]Xn]£w BªSn¡psa¶mWv IcpXp¶Xv. F¶m kJyI£nIfpsS ]n´pWtbmsS apt¶m«v t]mIm³ Ignbpsa¶ {]Xo£bnemWv kÀ¡mÀ. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.