Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_nsP]n t\Xm¡Ä¡pÅ {][m\a{´nbpsS hncp¶v amän


 Posted Date : 17 November 2012

\yqUÂln: _nsP]n t\Xm¡Ä¡v {][m\a{´n a³taml³ knwKv \nÝbn¨ncp¶ A¯mghncp¶v amänsh¨p. inhtk\ A[y£³ _m Xm¡sdbpsS \ncymWs¯ XpSÀ¶mWv hncp¶v amänsh¨Xv.

]mÀesaânsâ ioXIme kt½f\¯n\v apt¶mSnbmbmWv {][m\a{´n {]Xn]£ t\Xm¡Ä¡mbn hncp¶v \nÝbn¨ncp¶Xv. _nsP]n t\Xm¡fmb FÂ.sI. AUzm\n, kpja kzcmPv, Acp¬ sPbnäven F¶nhscbmWv C¶p \S¡p¶ hncp¶nte¡p £Wn¨ncp¶Xv.

bp]nFbnse I£nIfmb UnFwsI, F³kn]n, \mjW tIm¬^d³kv F¶o ]mÀ«nIfnse t\Xm¡Ä¡v {][m\a{´n shÅnbmgvN hncp¶v Hcp¡nbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.