Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]m¡nØm\n kvt^mS\w; cWvSp kpc£m `S³amÀ sImÃs¸«p


 Posted Date : 18 November 2012

Ckvemam_mZv: ]m¡nØm\nse t\mÀ¯v hkodnØm\n kpc£m DtZymKØcpsS hml\hyqlw e£yan«v \S¶ t_mw_v kvt^mS\¯n cWvSp kpc£m `S³amÀ sImÃs¸«p. Ggp t]À¡v ]cnt¡äp. B{IaW¯nsâ D¯chmZn¯w sXlvcnIv C Xmen_msâ PpWvSÅ hn`mKw GsäSp¯p. hkodnØm\n \S¶ t{Um¬ B{IaW¯n `oIc t\Xmhv Al½Zv s_³Kmfn sImÃs¸« kw`h¯n\p {]XnImcambmWv B{IaWw \S¯nbsX¶v PpWvSÅ hàmhv Adnbn¨p. anÀ Aen taJebn ]Xnhv ]t{SmfnwKn\p t]mb kpc£m DtZymKØcmWv B{IaW¯n\p CcbmbXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.