Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
t]Ä h[t¡knse A©mw {]Xn AdÌnÂ


 Posted Date : 19 November 2012

Idm¨n: thmÄ kv{Soäv tPW teJI³ Um\nb t]Ä h[t¡knse A©mw {]Xn kbnZv lmjnw Idm¨nbn AdÌnembn. Cbmsf `oIchncp² tImSXnbn lmPcm¡n. apwss_bn {]hÀ¯n¨ncp¶ Um\nb t]Ä sk]väw_À 11 B{IaWhpambn _Ôs¸« ^o¨À Xbmdm¡m\mWv 2002 s^{_phcnbn Idm¨nbnse¯nbXv. A IzbvZ¡mÀ At±ls¯ X«ns¡mWvSpt]mbn Igp¯d¯p sImes¸Sp¯pIbmbncp¶p. sIme]mXIw Bkq{XWw sNbvX HaÀ kbnZv tj¡n\v tImSXn t\cs¯ h[in£ \ÂIn. kÂam³ kIzn_v, ^lZv \kow, tj¡v AZn F¶o {]XnIÄ¡v 25 hÀjw XShpin£ In«n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.