Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
A^vKm\n bpFkv ssk\nI Xmhfw e£yan«v NmthÀ B{IaWw


 Posted Date : 26 December 2012

Im_qÄ: A^vKm\n bpFkv ssk\nI Xmhfw e£yan«pWvSmb NmthÀ B{IaW¯n aq¶p t]À sImÃs¸«p. HcmÄ¡v ]cnt¡än«pWvSv. bpFkv tk\mwK§fn BÀ¡pw A]ISw kw`hn¨n«nsömWv hnhcw. A^vKm³ ]uc³amcmWv sImÃs¸«Xv. kvt^mSIhkvXp¡Ä \nd¨ ImÀ ssk\nI Iym¼nsâ {]thi\ IhmS¯n sh¨v s]m«ns¯dn¡pIbmbncp¶p. tJmÌv \Kc¯nse ssk\nI Iym¼nemWv B{IaWapWvSmbXv. kvt^mS\¯nsâ D¯chmZnXzw Xmen_m³ GsäSp¯p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.