Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
KpPdm¯v apJya{´nbmbn tamUn kXy{]XnÚ sNbvXp


 Posted Date : 26 December 2012

Al½Zm_mZv: KpPdm¯v apJya{´nbmbn \tc{µtamUn kXy{]XnÚ sNbvXp. KhÀWÀ Iaem s_\nhmÄ BWv kXyhmNIw sNmÃns¡mSp¯Xv. ]pcptjm¯w tkmf¦n, _m_p`mbv s_mJncnb, K¬]Xv hmkh, `qt]{µ NpZmkma, ca¬em thmd, A\µns_³ ]t«Â F¶nhcpw tamUns¡m¸w kXy{]XnÚ sNbvXp. Xangv\mSv apJya{´n PbefnX, _nsP]n t\Xm¡fmb FÂ.sI AUzm\n, \nXn³ KUv¡cn, kpjam kzcmPv, Acp¬ jqcn, apàmÀ Aºmkv \Jvhn XpS§nbhÀ kXy{]XnÚbv¡v km£yw hln¡ms\¯nbncp¶p. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.