Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health




P¸m\n a{´nk` cmPnsh¨p


 Posted Date : 26 December 2012

tSm¡ntbm: P¸m\n A[nImc ssIamä¯n\v hgnsbmcp¡n {][m\a{´n tbmjnlntIm t\mUbpsS t\XrXz¯nepÅ a{´nk` cmPnsh¨p. cmhnse \S¶ {]tXyI tbmK¯n\v tijamWv a{´nk` cmPnsh¨sX¶v kÀ¡mÀ hàmhv ]dªp. Ignª 16 \v \S¶ sXcsªSp¸n {]Xn]£]mÀ«nbmb en_d sUtam{ImänIv ]mÀ«n¡mbncp¶p hnPbw. ]mÀ«n t\Xmhv jn³tkm Bt_ Bbncn¡pw C\n {][m\a{´n. cWvSmw h«amWv Bt_ {][m\a{´nbmIp¶Xv. 2006þ07 hÀjamWv t\cs¯ Bt_ {][m\a{´nbmbncp¶Xv.



 






Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.