Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
UÂln ]oU\w: s]¬Ip«nbpsS \ne AXoh KpcpXcw


 Posted Date : 27 December 2012

\yqUÂln: UÂlnbn Iq«am\`wK¯n\ncbmbn NnInÕbn Ignbp¶ saUn¡Â hnZymÀYn\nbpsS \ne AXoh KpcpXcsa¶v dnt¸mÀ«v. s]¬Ip«n NnInÕbn Ignbp¶ UÂln k^vZÀPwKv Bip]{Xnbnse tUmIvSÀamcmWv C¡mcyw Adnbn¨Xv. _p[\mgvN D¨tbmsS s]¬Ip«n¡v lrZbmLmXw DWvSmbXmbpw kqN\bpWvSv. AWp_m[ cq£ambXns\ XpSÀ¶v s]¬Ip«nsb t\cs¯ shânteädn {]thin¸n¨ncp¶p. k^vZÀPwKv Bip]{Xnbnse tUmIvSÀamÀ¡v ]pdta aäv Bip]{Xnbnse hnZKv[ tUmIvSÀamcpw NnInÕIÄ¡v t\XrXzw \ÂIp¶pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.