Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
UÂln ]oU\w: kvs]jy t{]mknIyq«sd \nban¨p


 Posted Date : 30 December 2012

\yqUÂln: Iq«am\`wKt¡kn kvs]jy t{]mknIyq«sd UÂln knän t]meokv \nban¨p. kp{]ow tImSXn A`n`mjI³ Zbm³ IrjvW\mWp kvs]jy t{]mknIyq«À. ^oknÃmsX tIkv hmZn¡m³ Ct±lw kzta[bm Xbmdmsb¶p t]meokv I½ojWÀ [Àta{µ IpamÀ ]dªp.

tIknse A©v {]XnIÄs¡XntcbpÅ Ipä]{Xw P\phcn aq¶n\p tImSXnbn kaÀ¸n¡pw. Bdmas¯ {]Xn {]mb]qÀ¯nbmIm¯ kmlNcy¯n Pphss\ PÌnkv t_mÀUnemIpw hnNmcW \S¡pI. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.