Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
bpFkn shSnhbv]v; aq¶p t]meokpImÀ¡p ]cn¡v


 Posted Date : 30 December 2012

\yqtbmÀ¡v: bpFknse \yqPgvknbn t]meokvtÌj\n Hcp {]Xn \S¯nb shSnhbv]n aq¶p t]meokpImÀ¡p ]cnt¡äp. A{Iansb t]meokv shSnh¨psIm¶p. ¥uskÌÀ t]meokv tÌj\nemWp kw`hw. tÌj\nse¯n¨ {]Xn tXm¡p X«nsbSp¯v shSnbpXnÀ¡pIbmbncp¶p. Hcp t]meokpImcsâ \ne KpcpXcamWv. IWIvän¡«nse Fensaâdn kvIqfn Ccp]XpImc\mb tXm¡p[mcn 20 Ip«nIsfbpw Bdp apXnÀ¶hscbpw shSnh¨psIm¶Xv cWvSmgvN ap¼mWv. HcmgvN ap¼v s]³knÂth\nbbn asämc{Ian aq¶pt]sc shSnh¨p sImÃpIbpWvSmbn. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.