Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]©m_n Xm]\neb¯n Xo]nSp¯w


 Posted Date : 30 December 2012

ep[nbm\: ]©m_nse tdm]mÀ Xm]\neb¯n Xo]nSp¯w. Xm]\neb¯nse F® Sm¦nemWv Xo]nSp¯apWvSmbXv. i\nbmgvN cm{XnbmWv kw`hw. Xo]nSp¯s¯ XpSÀ¶v F® Sm¦v s]m«ns¯dn¨p. F¶m Xm]\neb¯nsâ {][m\ sI«nS¯n \n¶p AIsebmWv Xo]nSp¯apWvSmb F¨vF^vH F® Sm¦v. kw`h¯n Bf]mbtam ]cnt¡m dnt¸mÀ«p sNbvXn«nÃ. Xm]\neb¯n\p `ojWnbnsöv A[nIrXÀ hyàam¡n. aWn¡qdpIÄ \oWvSp \n¶ ITn\{ia¯ns\mSphnemWv XobWbv¡m\mbXv. kw`ht¯¡pdn¨v At\zjWw \S¯psa¶v A[nIrXÀ Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.