Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
AemkvIbn iàamb `qNe\w


 Posted Date : 5 January 2013

hmjnwKvS¬: Atacn¡³ kwØm\amb AemkvIbn iàamb `qNe\w. {]mtZinI kabw shÅnbmgvN AÀ²cm{XnbnemWv dnIvSÀ kvsIbnen 7.6 Xo{hX tcJs¸Sp¯nb `qNe\w DWvSmbXv. kw`hs¯ XpSÀ¶v AemkvIbnepw Im\UbpsS Xoc{]tZi§fnepw kp\man ap¶dnbn¸v ]pds¸Sphn¨p. hm³IqhÀ Zzo]nsâ hS¡³ ap\¼nepw tImÀtUmh, AemkvI XpS§nbnS§fnepamWv kp\man ap¶dnbn¸v \ÂInbncn¡p¶Xv. {IbmKn\v 60 IntemaoäÀ ]SnªmdmWv `qNe\¯nsâ {]`htI{µsa¶v bpFkv PntbmfPn¡Â kÀth hyàam¡n. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.