Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Bkman DÄ^ Xo{hhmZn Gäpap«en acn¨p


 Posted Date : 5 January 2013

tKml«n: Bkmanse Sn³kpInb PnÃbn kpc£ tk\bpambpWvSmb Gäap«en DÄ^ Xo{hhmZn shSntbäv acn¨p. taJebnse slt_Um {Kma¯n A©wK DÄ^ kwL¯nsâ km¶n[yw Xncn¨dnªv F¯nb kpc£tk\ \S¯nb B{IaW¯nemWv Xo{hhmZn acn¨Xv. kwL¯nse tijn¨ \mev t]À HmSn c£s]«p. ChÀ¡v thWvSn sXc¨n XpScpIbmWv.

Unt_mPnXv Zpd F¶ Xo{hhmZnbmWv acn¨sX¶mWv HutZymKnI hniZoIcWw. CbmfpsS ktlmZc³ 2007þepWvSmb Gäpap«en acn¨ncp¶p. acn¨ Xo{hhmZnbpsS ]¡Â \n¶pw {Kt\Uv DĸsSbpÅ kvt^mSI hkvXp¡Ä IWvsSSp¯n«pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.