Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]m¡nØm³ hoWvSpw shSn\nÀ¯Â IcmÀ ewLn¨p


 Posted Date : 5 January 2013

P½p: AXnÀ¯nbn ]m¡nØm³ ssk\yw hoWvSpw shSn\nÀ¯Â IcmÀ ewLn¨p. Ct´mþ]m¡v AXnÀ¯nbnse ]q©v PnÃbn ssk\nI t]mÌn\v t\scbmWv ]m¡nØm³ shSnh¨Xv. ]m¡nØm³ ssk\yw \mev duWvSv shSnh¨¶v ssk\nI hàmhv Adnbn¨p. shÅnbmgvN cm{Xn 10.45þ\pw 11.30þ\pw CSbnemWv shSnhbv¸pWvSmbXv. shSnhbv¸n BÀ¡pw ]cnt¡än«nÃ. Ignª hÀjw am{Xw 71 XhW ]m¡v ssk\yw shSn\nÀ¯Â IcmÀ ewLn¨n«pWvSv. B{IaW§fn Ggv t]À acn¡pIbpw 15 t]À¡v ]cnt¡Â¡pIbpw sNbvXncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.